Service Technique

Service Technique

De droite à gauche:


Fernand HUSS vu Chrëstnech
préposé du service technique
Tél : 878190
GSM : 691 469 414
e-Mail :


Laurent BECKER vun Allënster
Pit LARRY vun Haler
Rol WAGNER vu Waldbëlleg
Erol MEHOVIC vun Haler
Léon NEUMANN vun Hiefenech
Luc KLEIN aus der Fiels
Joao FERREIRA vu Waldbëlleg


 

Service de l'entretien des surfaces

De gauche à droite:
Gorete Da Rosa Ricardo
Rosa Machado-Dias Machado
Tina Mordant-Rodrigues Ferreira
Lurdes Barbosa Bessa
Laurinda Torres Bessa
Virinia Funck-Sevellina Paez

 

Service de transport et de décoration

De gauche à droite :

Pascale Coner-Wilhelmy
Marianne Jacobs-Poll