Arrêt de bus rue du Hallerbach

Retour
08. juin 2023

L’administration communale informe que la rue du Hallerbach à Haller est fermée aujourd’hui le 08.06. Un arrêt de bus provisoire est installé près de l’église. Veuillez svp nous excuser pour les inconvénients de ce matin, la commune avait oublié de communiquer ce message par avis.

D’Gemeng informéiert, dass haut 8.06 an der Halerbaach zu Haler op engem Deel de Belag erneiert gëtt an dowéinst d’Strooss gespaart ass. Et ass e provisoresche Busarrêt bei der Kierch opgeriicht. Entschëllegt weg d’Onannehmlechkeete vun de Moien, d’Gemeng hat vergiess dësen Avis un d’Leit erauszeginn.