Info routes barrées CR118, CR365 et CR121 – Réaménagement du carrefour CR118/CR121 à Breidweiler-Pont avec la reconstruction des OA 355 et 359

Retour
15. septembre 2022

D’Gemeng informéiert, dass vum 17.10.2022 un de CR 121 tëscht der Reilander Millen an der Breidweiler Bréck och gespaart ass, bis Enn Februar 2024.